Fact en feiten

FACTSHEET

 •  Alle 75.000bewoners van zorginstellingen hebben de vraag “wie kan ik bellen” …. (1)
 • 1 miljoen mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben anderen nodig in hun directe omgeving die hen moeten bijstaan.(2)
 • in een gemeente van circa 100.000 inwoners zijn er ongeveer 14.800 mensen met een matige of ernstige lichamelijke beperking.  In een sterk vergrijsde gemeente zal dit aantal hoger liggen , in een relatief jonge gemeente lager. (3)
 • Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De clienten vanaf 18 jaar moeten dan een beroep doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), die door de gemeenten zal worden uitgevoerd. De overheveling van de begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf naar de WMO gaat gepaard met een budgetkorting van 25 %. De clienten onder de 18 jaar komen onder de gemeentelijke jeugdwet. (4,5).
 • Per jaar zullen 10.000 ouderen, 1.300 gehandicapten en 800 psychiatrisch patiënten die vroeger wel voor een tehuis in aanmerking kwamen, zelfstandig moeten blijven wonen (6).
 • Buiten de muren van de zorginstellingen ontstaat juist een tekort van 40.000 tot 80.000 woningen voor ouderen en gehandicapten die zelfstandig willen blijven wonen (6).
 • Naar verwachting verdwijnen de komende vijf jaar 800 van de 2.000 verpleeg – en verzorgingshuizen (7).
 • De Participatiewet treedt waarschijnlijk per 1 januari 2015 in. Dan zullen alleen jongeren die nooit meer kunnen werken recht hebben op een wajong-uitkering (75% van het minimum loon). Dat zijn naar verwachting 100.000 van de huidige 240.000 wajongers. Gemeenten worden verantwoordelijk voor die wajongers die deels wel kunnen werken. Deze  resterende 140.000 wajongers  kunnen dan een uitkering van maximaal 70 % (2018) van het minimumloon krijgen. Wie werkt krijgt 100 % van het minimumloon (8).
 • Na 1 januari 2015 krijgen alleen nieuwe jongeren die volledig arbeidsongeschikt zijn een wajong uitkering. Anderen moeten naar de bijstand. (8)
 • 95 % van alle bedrijven hebben nog géén wajonger in dienst (9).
 • Met de participatiewet moeten er gewone banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Er moeten 125.000 banen komen voor mensen met een beperking. Er zal een quotum worden opgelegd als deze banen er niet komen (10,11).
 • Nu hebben er 100.000 mensen een plaats in de SW (Sociale Werkvoorziening), dit wordt teruggebracht naar 30.000  beschutte werkplekken. (8)
 • De sociale werkvoorziening (SW) wordt ondergebracht in gemeentelijke werkbedrijven (8).
 • Mensen zijn bereid elkaar te steunen, maar alleen als er een persoonlijke betrokkenheid is. Deze band is niet vanzelfsprekend en niet te koop (12).

 

=========================================================================================

Bronnen:

 1. VGN, 2014. http://www.vgn.nl/branche/feitenencijfers
 2. Sociaal en Cultureel Planbureau, factsheet “mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen”, juli 2012.
 3. RIVM,  2012, www.zorgatlas.nl/gezondheid-en-ziekte
 4. Ministerie van VWS, http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/vraag-en-antwoord/wat-gaat-er-veranderen-voor-mensen-die-gebruikmaken-van-zorg-uit-de-awbz-of-de-wmo.html
 5. VGN Factsheets, 2014.
 6. Onderzoek “langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn” door Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur ism Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, januari 2014.
 7. Berenschot, “sluiting dreigt voor 800 ouderenzorglocaties”, januari 2014. Meldpunt gedwongen verhuizingen NPCF en CSO.
 8. www.rijksoverheid.nl: zoektermen: participatiewet  en/of wajong
 9. UWV, november 2013. http://www.uwv.nl/OverUWV/evenementen/Congres_Naar_een_inclusieve_arbeidsmarkt.aspx?WT.rss_f=evenement&WT.rss_a=Congres:%20Naar%20een%20inclusieve%20arbeidsmarkt
 10. Rijksoverheid,http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/sociale-werkvoorziening/nieuws/2013/12/02/participatiewet-opent-deuren-naar-arbeidsmarkt-voor-mensen-met-beperking.html
 11. VNG, De Werkkamer, januari 2014. http://www.vng.nl/files/vng/20140129-uitgangspunten-werkkamer
 12. Movisie, januari 2014. Feiten en Cijfers Vrijwillige inzet (mov-1858676-0.3)